Aliaa

108 tekstów – auto­rem jest Aliaa.

Zos­ta­liśmy stworze­ni ja­ko pa­ry, lecz tyl­ko od nas za­leży czy siebie odnajdziemy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 kwietnia 2015, 14:14

Sta­rość jest piękna, gdy ją akceptujemy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 marca 2015, 17:00

Gdy­by miłość nie byłaby cier­pieniem, to nie wal­czy­li­byśmy o jej przet­rwa­nie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 grudnia 2014, 19:43

Bez ce­lu nie ma­my motywacji. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 grudnia 2014, 20:49

Ra­tun­kiem dla nas są książki, bo tam przy­pomi­namy, że nap­rawdę is­tnieje­my w lep­szej lub gor­szej postaci. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2014, 19:05

Życie toczy się między szczęściem, a cier­pieniem. Jes­teśmy jak huśtaw­ka, która prag­nie być w górze. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 grudnia 2014, 19:41

Za­witała młodość
Zna­lazł miłość
Od­krył siebie..

Tyl­ko, że nikt nie spodziewał się, że zaśnie w chwili,
w której się właśnie prze­budził. żegnaj 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 sierpnia 2014, 13:33

Ludzie od­czu­wają strach do in­nej oso­by wyłącznie z swo­jej winy.
Je­dynie włas­na zgo­da de­cydu­je o władzy do dru­giego człowieka.
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 listopada 2013, 17:53

Szu­kaj jej w gwiazdach,
lecz przym­rużył oczy.
Za­giniona w wyobraźni. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 28 października 2013, 19:58

Nie od­krył zagadki,
po­kona­ny z miłości.
Zam­knięte jej serce 

haiku
zebrał 25 fiszek • 1 września 2013, 20:52

Aliaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aliaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 kwietnia 2015, 00:57Aliaa sko­men­to­wał tek­st Zaproszenie do tańca

6 kwietnia 2015, 00:12Aliaa sko­men­to­wał tek­st Boje się, że stanę [...]

5 kwietnia 2015, 23:59mechaa sko­men­to­wał tek­st Zostaliśmy stworze­ni ja­ko pa­ry, [...]

5 kwietnia 2015, 22:18Aliaa sko­men­to­wał tek­st Tak głupia rzecz spra­wia, [...]

5 kwietnia 2015, 17:18krysta sko­men­to­wał tek­st Zostaliśmy stworze­ni ja­ko pa­ry, [...]

5 kwietnia 2015, 16:15Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Zostaliśmy stworze­ni ja­ko pa­ry, [...]

5 kwietnia 2015, 14:14Aliaa do­dał no­wy tek­st Zostaliśmy stworze­ni ja­ko pa­ry, [...]

26 marca 2015, 17:23Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Starość jest piękna, gdy [...]

26 marca 2015, 17:00Aliaa do­dał no­wy tek­st Starość jest piękna, gdy [...]

28 lutego 2015, 14:38solus.amor sko­men­to­wał tek­st Życie toczy się między [...]